”Kvalitet är nära förknippat med tillit”

vad är egentligen kvalitet i utbildningen eller forskningen? Som lärosäte utsätts vi för granskning från många olika håll, allt ifrån departementet till våra egna studenter i form av utvärderingar. I tider med tal om kvalitetsutvärderingar, kvalitetsutveckling och kvalitetssystem är det nödvändigt att stanna upp och reflektera över vad god kvalitet egentligen är. Min uppfattning är att det absolut viktigaste för att upprätthålla god kvalitet är att våra medarbetare är de bästa och mest meriterade forskarna och lärarna som vågar ta sig an olika utmaningar inom forskning och undervisning. Vi måste såklart också ge dem goda förutsättningar att utföra sitt jobb.

Vår forskning ska vara nydanande och leda till ny kunskap och som kanske banar väg för nya applikationer, som löser samhällets problem. Men även den forskning som till synes inte tycks ha någon tillämpning idag, kan senare komma att utgöra grunden för helt nya forsknings- och innovationsområden. Universitet behöver värna kvaliteten i allt arbete och då tänker jag särskilt på kvaliteten på de mätningar eller observationer som vi gör. Kvalitet är också nära förknippat med tillit. Vi behöver ha tillit till forskaren och hens frihet att välja forskningsområde utifrån sitt intresse och nyfikenhet.

hur skapar vi då god kvalitet inom utbildningen? Det allra viktigaste är att vi förbereder våra studenter för ett framtida yrkesliv. När de tar examen ska de ha tillräckliga kunskaper med sig för att kunna ta sig an olika uppgifter. Studenterna ska också vara rustade för ett livslångt lärande, eftersom vi lever i en snabbt föränderlig värld där ny kunskap är en färskvara och där vi ställs inför både komplexa och globala utmaningar. Vidare måste vi använda rätt metodik när vi undervisar studenterna – metodik som vi vet fungerar och som har stöd i forskningen.

Alla nummer
No 1 2017, cover
Omslag för Science Faculty Magazine 2 2015
Science Faculty Magazine Nr 1 2015